Polityka prywatności - switchshop.pl

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych, jak je gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem switchshop.pl („Serwis”), wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w treści niniejszego pisma RODO, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Getprice.pl Kamila Pawłowska oraz o przysługujących w związku z tym prawach.  Zależy nam, abyście posiadali Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort z użytkowania z serwisu www.getprice.pl oraz innych kanałów sprzedaży wykorzystywanych przez Getprice.pl do dystrybucji produktów oraz usług, dlatego zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie z naszych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zapewniamy, że firma Getprice.pl Kamila Pawłowska z siedzibą w Poznaniu, dołoży wszelkich starań,  aby zadbać o ochronę danych osobowych swoich klientów. Przetwarzane przesz nas dane osobowe są w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. Dane osobowe będą przechowywane przez Getprice.pl Kamila Pawłowska i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Getprice.pl Kamila Pawłowska

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przesz Getprice.pl Kamila Pawłowska Klient ma prawo poinformować Administratora Danych Osobowych o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na adres info@getprice.pl.Kto jest administruje Państwa danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kamila Pawłowska ”Getprice.pl” z siedzibą przy ul. Jana Czochralskiego 3,
61-248 Poznań, Polska. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 


Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

Możemy również rejestrować Państwa dane, kiedy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Wypełniając formularz, mogą również Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Getprice.pl informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażona przez Państwa zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyrazili Państwo zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Państwem drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zapytania, ustalania Państwa preferencji dotyczących produktów, sposobu płatności oraz wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych i marketingowych, w tym m.in do:

         Zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez Getprice.pl produktów oraz usług, realizacji zamówień dotyczących towarów oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji,

         Realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktury oraz innych dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie

         Ochrony praw Getprice.pl Kamila Pawłowska, w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

         Prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Getprice.pl, w tym do wysyłania informacji handlowych – na podstawie wyrażonych odrębnych zgód Klienta.

Przekazywanie danych osobowych

         Z podmiotami, z którymi Getprice.pl Kamila Pawłowska zawarł umowę o współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków ciążących na Getprice.pl Kamila Pawłowska w rozumieniu przepisów RODO. Dane mogą zostać powierzone w szczególności podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty te będą zobowiązane na mocy zawartych z Getprice.pl Kamila Pawłowska umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłączenie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Getprice.pl Kamila Pawłowska.

         Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

         w przypadku wysyłania oferty handlowej, kosztorysu, wyceny, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.– do upływu terminu związania (ważności) ofertą, kosztorysem, wyceną, itp.;

         w przypadku wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO) – przez czas trwania (realizacji) zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;

         w przypadku prowadzenia postępowań polubownych/sądowych/egzekucyjnych co do przedmiotu zawartej z Państwem umowy, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przysługujących

         Administratorowi od Państwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;

         w przypadku wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – do czasu przedawnienia obowiązku prawnego

         Administratora wynikającego z danego przepisu prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych – do czasu przedawnienia obowiązku podatkowe wynikającego z przepisów prawa podatkowego);

         w przypadku tworzenia zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora, tj. dla planowania rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas trwania zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;

Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z nami. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych: 

         żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Getprice.pl Kamila Pawłowska

         sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą

         usunięcia danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym

         ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

         przenoszenia danych osobowych

         cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych za pośrednictwa mailowej dyspozycji na adres email: sales@switchshop.pl

W celu chęci skorzystania z ww. uprawnień należy wysłać stosowną dyspozycję na adres email: sales@switchshop.plBezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Proszę pamiętać, aby nie udostępniali Państwo publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Państwa wyłączną odpowiedzialność.


Prawa autorskie

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Państwa do korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązują się Państwo do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji w Serwisie. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażają Państwo automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu.


Nasze dane kontaktowe:

KAMILA PAWŁOWSKA - GETPRICE.PL

Ul. Jana Czochralskiego 3, 61-248 Poznań

NIP: 555-207-51-51

oferty, dostępność, pomoc techniczna- sales@switchshop.pl, tel 790 444 830
księgowość - office@switchshop.pl, tel 533 101 406Pliki Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzają Państwo częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Państwa potrzebom.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

świadczenia usług;

dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

stałe - są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Mogą jednak Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Google Analytics

Serwis posiada zainstalowany kod Google Analytics śledzący ruch sieciowy na każdej podstronie oraz analizujący dane wejściowe wprowadzane przez użytkownika. Gromadzone dane odczytywane bezpośrednio z przeglądarki takie jak (m.in. lokalizacja kraju, aktywność na stronie, dane demograficzne, zainteresowania, zachowania), które są zapisane w plikach cookies, wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i służą do polepszenia użyteczności witryny.

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczną Państwo korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.


Zespół Switchshop.pl